ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

15TICKETS.COM

Tartalomjegyzék

A szerződés létrejötte. 2

A szolgáltatás használata, a rendelés menete. 3

Díjazás 4

Felelősség. 5

A szerződés hatálya, megszűnése. 6

Szerzői jogok. 6

Adatkezelés. 7

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján. 8

Vegyes rendelkezések. 9

Szolgáltató adatai 10

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gáspár Fanni Bianka egyéni vállalkozó (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 119., adószám: 57850667-1-43, nyilvántartási szám: 56514063; a továbbiakban: Szolgáltató) és a www.15tickets.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) Szolgáltató webshop szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § -a szerint. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Megrendelő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Szolgáltató az ÁSZF-et időről időre frissítheti, rendelkezéseit felülvizsgálhatja. Az ÁSZF frissítésének legutóbbi időpontja az ÁSZF utolsó oldalán található meg.

Az ÁSZF valamennyi a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő szerződésre vonatkozólag alkalmazandó. Megrendelő lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki Szolgáltató Weboldalán nyomtatott vagy e-könyv (e-book) formátumú kiadványt (a továbbiakban: termék) vásárol. Amennyiben Felek az ÁSZF rendelkezéseitől el kívánnak térni, ez csak közös megegyezéssel, írásban foglaltan lehetséges.

Megrendelőnek lehetősége van Szolgáltató Weboldalán található webáruházban nyomtatott vagy e-könyv (e-book) formátumú kiadvány (termék) vásárlására az ÁSZF-ben és a Weboldalon meghatározott módon és formában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”, vagy „szolgáltatás”).

 

Az ÁSZF hatálya alá szerződésekre irányadó nyelv a magyar. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikusan jön létre.

 

A szerződés létrejötte

 

Felek között szerződés jelen ÁSZF szerinti tartalommal az alábbiak szerint kerül megkötésre, ugyanakkor jelen ÁSZF-ben foglaltak irányadók mindazon személyekre, akik a Weboldalt látogatják, illetve használják (a továbbiakban: „Felhasználók”).

Megrendelő és a Weboldalt használó személyek a Weboldal használatával, illetve legkésőbb a Weboldalon közzétett termék megrendelésével kijelentik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit elfogadják. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF legutolsó módosítását Szolgáltató Weboldalán teszi közzé. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha valamely jelen ÁSZF-ben foglalt feltétel jogszabályi rendelkezés változása következtében módosul vagy Megrendelő olyan pontosítást tesz az ÁSZF-ben, mely annak lényegi tartalmát nem érinti.

Megrendelő a megrendeléssel kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, illetve elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. Megrendelő megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Megrendelő részéről történő megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés létrejöttét. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Megrendelőnek küldött emailben igazol vissza. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató e-mail útján, legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett módon történő visszaigazolása jelenti a szerződés létrejöttét.

A Megrendelő a termék megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően a szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

Járulékos szóbeli megállapodások, kiegészítések vagy az ÁSZF Felek közötti utólagos módosításai kizárólag a Szolgáltató írásos megerősítése esetén érvényesek és hatályosak.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Megrendelőt terheli.

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szolgáltatás használata, a rendelés menete

 

A Megrendelő a Weboldalon nyomtatott vagy e-könyv (e-book) formátumú kiadványt (termék) rendelhet meg. A kívánt termék kiválasztása a „Kosárba” gombbal történik, ami előtt a Megrendelő a mennyiséget tudja megadni, ami alap esetben 1 (egy).  Ezután a rendszer felkínálja a pénztárhoz való továbbítást. A „Megrendelem!” gombra történő kattintást megelőzően el kell fogadja jelen ÁSZF-et, ezt követően lehetséges a megrendelést leadni. A megrendelés ajánlati kötöttséget eredményez a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

A Weboldalon leadott rendelések tekintetében kizárólag bankkártyás fizetésre (SimplePay), van lehetőség.

 

A házhoz szállítás mindenkori költsége a Weboldalon kerül feltüntetésre.

 

A házhoz szállítás tekintetében a Szolgáltató az alábbi partnert veszi igénybe, ennek megfelelően amennyiben a házhoz szállítás kapcsán egyeztetés válik szükségessé Ön közvetlenül a csomagszállító szolgáltatóhoz is fordulhat:

 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft

(cégjegyzékszám: 13-09-111755)

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 

 

 

 

Küldemény-, csomagszállítás

 

E-book formátumú termék vásárlása esetén a termék elektronikus link útján kerül a Megrendelő számára továbbításra az általa megadott e-mail címre.

 

Adatbeviteli hibák javítása: a hiba jelzése a következő e-mail címen történik, mellékelve a helyes adatokkal: gaspar.fanni@gmail.com

 

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői) valamint az eladási árakat a Megrendelő a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

 

A Weboldalon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Szolgáltató adatbázisa frissítve lett. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a rendelhetőként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Megrendelő részére haladéktalanul-, de legkésőbb 30 napon belül visszautaljuk.

 

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

 

Díjazás

 

A termék árának mértékére mindenkor a Szolgáltató által Weboldalon közzétett listaárak irányadók. A listaárak megtalálhatóak a Weboldalon a termék információs lapján. Szolgáltató bármikor jogosult a listaárak egyoldalú megváltoztatására, ebben az esetben Szolgáltató az új listaárat a Weboldalon közzéteszi. A listaár nem módosítható már létrejött szerződés hatálya alatt.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a termékek árát a listaártól eltérően állapítsa meg.

A termékek díja minden esetben előre esedékes.

A Weboldal által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

A termékdíj teljesítése bankkártyás fizetéssel a SimplePay rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A SimplePay szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, azonosítójának száma: 24386106. A Megrendelő jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötésével – függően az igénybe vett fizetési módtól – kifejezetten elfogadja a SimplePay szolgáltató általános szerződési feltételeit, melyek elérhetőek az alábbi weboldalakon:

http://simplepay.hu/old/docs/201909/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20190926.pdf

A SimplePay fizetési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://simplepay.hu/fejlesztoknek/

A bankkártyás fizetés menete a következő:

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a Weboldalra.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, melyek a SimplePay elektronikus fizetőrendszerben fellépő meghibásodás, kimaradás, adatvesztés nyomán következnek be Megrendelő oldalán.

A termék díja akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az összeget Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták. Amennyiben a termék díja nem-, vagy nem teljes mértékben kerül megfizetésre, Szolgáltató jogosult a teljesítést a teljes díj megfizetéséig megtagadni. Szolgáltató ebben az esetben jogosult Megrendelő további vásárlásainak teljesítését is megtagadni, az ebből

A Szolgáltató számlázásra a számlázz.hu szolgáltató rendszerét használja. A számlázz.hu általános szerződési feltételei elérhetőek az alábbi linken:

https://www.szamlazz.hu/aszf/

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa fizetendő díjak annak figyelembevételével kerülnek meghatározásra Szolgáltató részéről, hogy a Szolgáltató felelőssége az ÁSZF alapján meghatározott körben korlátozott vagy kizárt.

 

Felelősség

 

Megrendelő a termék megrendelésével nyilatkozik, hogy jogosult a termék megrendelésére és cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár. Megrendelő vállalja, hogy jelen bekezdésben rögzített jogosultságainak fennállását Szolgáltató kérésére bármikor írásban igazolja. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére Megrendelő köteles mind Szolgáltató, mind harmadik fél felé.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, mely a Megrendelő által feltöltött adatok alkalmatlanságából, nem megfelelőségéből ér harmadik felet. Ezen károkért mindenkor Megrendelő tartozik felelősséggel. Szolgáltató továbbá nem felelős a Megrendelő által feltöltött adatokban foglaltak helyességéért, valódiságáért, vagy rendelkezésre állásáért.

Szolgáltatóval szembeni kártérítési igény – jogi alaptól függetlenül – kizárt, kivéve ha az a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységére vezethető vissza.

Szolgáltató felelősségének esetleges fennállása esetén is a kártérítés mértéke megrendelésenként legfeljebb a megrendelt termék díjának összegére korlátozódik. Bármely további közvetett vagy járulékos kárra vonatkozó követelés – beleértve az elmaradt hasznot is – kizárt.

Szolgáltató a Weboldalán keresztül a termék jelen ÁSZF szerinti értékesítését biztosítja. Megrendelő egyúttal kijelenti és szavatol érte, hogy az ÁSZF szerinti szerződés megkötésével átvállalja Szolgáltató, vagy Szolgáltató munkatársával szemben megállapított bármely olyan kárigényt, bírságot vagy költséget, mely a Megrendelő általi tevékenység jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközése miatt kerül megállapításra a Szolgáltatóval szemben. Ennek megfelelően Megrendelő köteles a Szolgáltató-, illetve Szolgáltató munkatársa helyett a bírságot kiszabó hatósággal, vagy a követelés érvényesítőjével szemben közvetlenül helytállni és a bírságot, költséget, kártérítést közvetlenül neki megfizetni. Amennyiben Szolgáltató bármely jelen bekezdésben meghatározott költséget, bírságot vagy kártérítést már megfizetett, úgy Megrendelő köteles ezt az összeget Szolgáltató részére megtéríteni az értesítéstől számított 3 munkanapon belül.

Amennyiben a Megrendelő vagy a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó vagy a Megrendelő köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó vagy Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szolgáltató a megrendelt termék díját meghaladóan vagyoni felelősségét kifejezetten kizárja.

A Weboldal Felhasználója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ennek körében teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben a Megrendelő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti-, illetve a teljesítést a jelölt költségek megfizetéséig felfüggesztheti.

Szolgáltató vagy nevében eljáró képviselője visszatarthatja termék átadását, mindaddig ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.

 

A szerződés hatálya, megszűnése

 

Az ÁSZF szerinti szerződés határozott időre jön létre a felek között és a szerződés mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

Szerzői jogok

 

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a Weboldalra feltöltött képek, videók és tartalmak, a Szolgáltatás elemei, így különösen a Szolgáltató által értékesített kiadvány szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosítottja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A terméknek, vagy a Weboldal egyes elemeinek felhasználása – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Engedély nélküli felhasználás kártérítési és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.  

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldalon szereplő szellemi alkotások, illetve maga a Weboldalon értékesített termék (kiadvány) a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel vagy hasznosítható.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.15tickets.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Adatkezelés

 

Tekintettel különösen arra, hogy Megrendelő a Szolgáltatás használata során olyan személyes adatokat is megad, illetve megadhat a Szolgáltató Weboldalán, mely valódiságának ellenőrzésére Szolgáltató semmilyen módon nem jogosult vagy képes, Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás Megrendelő általi igénybevétele során Megrendelő adatkezelőként, Szolgáltató pedig adatfeldolgozóként jár el.

Szolgáltató semmilyen módon nem felel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért vagy valódiságáért, a személyes adatok jogszerű szolgáltatásáért való felelősség mindenkor Megrendelő oldalán áll fenn. Megrendelő kijelenti és szavatol, hogy az általa Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére és Szolgáltató részére való továbbítására jogosult, a személyes adatok továbbítása harmadik fél jogait vagy érdekeit nem sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítése érdekében kezelni szükséges személyes adatok listáját az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti.

Szolgáltató a jelen ÁSZF teljesítése körében megadandó személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás és jelen ÁSZF-ben foglalt feladatok teljesítése érdekében kezeli (a továbbiakban: „Adatfeldolgozás”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a alapján.

Az Adatfeldolgozás során Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. Így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban-, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése céljából kezelik, más célra nem használják, azokat illetéktelen személyekkel nem közlik, illetéktelen személyeknek nem adják át. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák, azokhoz jogosulatlan hozzáférést harmadik félnek nem engednek.

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatfeldolgozás jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között a GDPR 32. cikkében foglalt intézkedéseket.

A Szolgáltató az Adatfeldolgozás jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Megrendelőt, mint adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében, valamint segíti az Megrendelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az Adatfeldolgozás jellegét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

 

Amennyiben Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül az ÁSZF szerint kötött szerződést indokolás nélkül felmondani, illetve a szerződéstől elállni. A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék rendeltetésszerű használatát már megkezdte.

Megrendelő elektronikus kiadvány (e-book) termék megrendelése esetén jelen ÁSZF alapján kifejezetten nyilatkozik és beleegyezik, hogy Szolgáltató azonnal kezdje meg a teljesítést, valamint tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti 14 napos elállási, illetve felmondási jogát. Ennek megfelelően Megrendelő elállási jogával elektronikus kiadvány (e-book) megrendelése esetén nem élhet tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) m) pontjára.

Dedikált kiadvány megrendelése esetén Megrendelő a Kormányrendelet 29. § (1) c) pontja alapján 14 napos elállási, illetve felmondási jogával nem élhet.

Ha a Fogyasztó felmondási/elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondónyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás teljesítéssel nem érintett arányos részét.

Elállás vagy felmondás esetén a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli.

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a szerződés létrejöttének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval panaszát. Panasz esetén Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi hatósága előtt),

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

–  A Fogyasztó az illetékes bíróság előtt jogosult továbbá eljárás kezdeményezésére.

Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

Vegyes rendelkezések

 

A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat – amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek – Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését (a termék átvételét) követő 15 napon belül, vagy – rejtett hibák esetén, amennyiben ez a Weboldal használata során ez fogalmilag értelmezhető – azok észlelésétől számított 8 napon belül. Ezen időtartamok lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni.

Amennyiben Megrendelő szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Megrendelőt.

Ha a kifogás megalapozott, Szolgáltató a saját választása szerint utólagosan térítésmentesen kijavítja a hibát, vagy biztosítja a termék újbóli megküldését. A kijavítás vagy újbóli megküldés végleges elmulasztása esetén Megrendelő saját választása szerint igényelhet árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat. További követelés, különösen bármilyen kártérítési vagy járulékos kárra vonatkozó követelés kizárt.

A háború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén –  akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a vonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi –, valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől.

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Felek az írásban megtett nyilatkozatot, értesítést postai úton ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve közölhetik a másik féllel. A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a belföldi postára adástól számított 5. nap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont. Telefax útján történő közlés csak akkor tekintendő érvényesnek, ha a közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta vagy a másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó előzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött.

A felek a szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország jogszabályait kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók.

Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

Szolgáltató adatai

 

Név: Gáspár Fanni Bianka e.V.   

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 119.

Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 119.

Nyilvántartási szám: 56514063

Adószám: 57850667-1-43

E-mail cím: gaspar.fanni@gmail.com

Telefonszám: H-P 9:00-17:00 között: +36-30-743-8995

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36-30-743-8995
 • Email cím:  gaspar.fanni@gmail.com
 • Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 119.

A jelen ÁSZF 2021. november 10. napjától hatályos.

0
  0
  Kosarad
  A kosarad üresFőoldal